Mediasten, iki plevral kavite arasındaki toraks boşluğudur. Sınırları üstte torasik inlet, altta diyafram, önde sternum,
arkada torasik vertebralardır. Akciğer ve plevra dışındaki toraksın bütün yapıları mediasten içinde bulunur.
Mediastinal yapılar (kalp ve büyük damarlar gibi) gevşek bağ dokusu, sinir, kan ve lenf damarları ve yağ dokusu ile
çevrilidir. Bir kadavrada bu doku rijiddir fakat yaşayan bir kişide bağ dokusunun gevşekliği, yağ, akciğer ve plevranın
elastisitesi mediastenin torasik kavite içindeki hareket ve hacim değişikliklerine (respirasyon sırasında trakea, bronş
ve akciğerlerin hareketi; kalp ve büyük damarların pulsasyonu; yutkunma sırasında özefagusun hacim değişiklikleri
gibi) uyum göstermesini sağlar.